Total: (1334) Welcome Guest | Login Box | Register
Kerkoni
... direktoria e faqeve shqiptare

Portali Qeveritar ne Kosove

Portali Qeveritar ne Kosove
  • Current Rating
 


Added: 09/16/2006, Hits: 17,921, Rating: 5, Reviews: 0, Votes: 1
Portali Qeveritar ne Kosove
Institucionet e Kosoves, Presidenca e Kosoves, Kuvendi i Kosoves, Zyra e Kryeministrit te Kosoves, Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise, e Drejtsise, e Energjise dhe Minierave, e Ekonomise dhe Financave, e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, e Pushtetit Lokal, e Puneve te Brendshme, e Punes dhe Mireqenies Sociale, per Komunitete dhe Kthim, e Shendetesise, e Sherbimeve Publike, e Kultures, Rinise, Sportit dhe Çeshtjeve Jorezidente, e Transportit dhe Poste-Telekomunikacionit, e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, e Tregtise dhe Industrise.

Add To FavoritesSection Files
Request Information  
Captcha Image

Reviews (0)

Be the first to review


Related Items